Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro užívání stránek KempingMania.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují přístup k obsahu a službám na internetových stránkách www.kempingmania.cz provozovaných společností Martin Dobeš se sídlem Mikulovská 4057/4, 62800 Brno, Česká republika (dále jen „Provozovatel“) včetně všech podřízených domén a součástí (dále jen „Internetové stránky“).
 2. Vztahy provozovatele s uživateli Internetových stránek a služeb neupravené Podmínkami nebo zvláštními podmínkami užívání služeb se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, zákona 121/2000 Sb., autorský zákon a dalšími souvisejícími předpisy.

II. Účast na diskuzích

 1. V případě, že Provozovatel Internetových stránek umožní vedení diskuze Uživatelů v rámci Internetových stránek, berou Uživatelé na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány na Internetových stránkách bez časového omezení.
 2. Uživatelé účastnící se diskuze jsou povinni zachovávat zásady slušného chování, zejména nepoužívat vulgární či obscénní výrazy a urážky, vyhýbat se projevům agrese a ponižování.
 3. Uživatelé jsou povinni v rámci diskuze dodržovat právní předpisy České republiky, příspěvky v diskusi zejména nesmí obsahovat či propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci.
 4. Příspěvky v diskuzi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.
 5. Přezdívky v diskuzi nesmí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.
 6. Uživatelé nesmí rušit diskuzi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuze či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskuzní příspěvek, resp. všechny diskuzní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskuzní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskuzi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuze i z jiných důvodů.

III. Vkládání příspěvků

 1. Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na Internetových stránkách vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto Provozovatel výslovně umožní. V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu na Internetové stránky stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na Internetové stránky pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.
 2. Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu Internetových stránek a narušovat provoz Internetových stránek zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na Internetové stránky.

IV. Ochrana autorského práva

 1. Materiály publikované na Internetových stránkách mají zpravila charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).
 2. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Internetových stránkách pouze pro svou vlastní potřebu. Kopírování, zveřejňování, rozšiřování obsahu Internetových stránek, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Internetových stránek či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Internetových stránek pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem, nebo softwarovou ochranou.
 3. Užití autorských děl publikovaných na Internetových stránkách v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.
 4. V případě, že Uživatel umístí na Internetové stránky obsah v souladu s čl. IV, odst. 6 nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím Internetových stránek obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, k jeho publikaci na Internetových stránkách a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na Internetových stránkách pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.

V. Ostatní ustanovení

 1. Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek.
 3. Změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem. Ve vztahu k jednotlivým Uživatelům nabývají podmínky automaticky účinnosti užíváním služeb Uživatelem i po datu určeném Provozovatelem jako dni nabytí účinnosti změn těchto Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami těchto Podmínek, je povinen zdržet se užívání služeb po dni nabytí jejich účinnosti. Komunikace ze strany Provozovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Provozovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím stránek Provozovatele.
 4. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Internetových stránek, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.
 5. Provozovatel provozuje Internetové stránky na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje Internetovým stránkám a zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.
 6. V případě, že Internetové stránky obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.
 7. Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek jiných subjektů, jež je možno navštívit prostřednictvím stránek, které provozuje. Provozovatel dále neodpovídá za obsah reklamy či propagace prováděnou dalšími subjekty na jeho stránkách. 
 8. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na stránkách. Provozovatel je oprávněn přebírat a také přebírá některé z dat publikovaných na stránkách též z jiných zdrojů, které jsou vždy řádně uvedeny..
 9. Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na stránkách Provozovatele. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat návštěvníka, neoprávněný přístup k přenosům a datům návštěvníka a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. Veškeré informace na portálu jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost.
error

Líbí se vám tyto stránky? Dejte o nás vědět vašim přátelům.